Jeugdsportmonitor 2018

In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Twenterand de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.

Lees meer

Voorkom de zomerdip!

Het is verstandig om ook in de zomervakantie je kind te laten oefenen met schrijven en tekenen. Want wist je dat niveauverschillen tussen leerlingen voor een groot deel ontstaan in deze periode?

Klik hier voor meer informatie

Laat je informeren en inspireren door Loes
Elke ouder en mede opvoeder vindt opvoeden wel eens lastig. Dat is de reden waarom er in gemeente Twenterand regelmatig bijeenkomsten, lezingen cursussen etc. worden georganiseerd. Je krijgt dan de kans om je als ouder en mede opvoeder te laten informeren en inspireren in je rol als ouder en mede opvoeder.
Ook worden er regelmatig bijeenkomsten voor kinderen georganiseerd die om wat voor reden dan ook een ‘steuntje in de rug’ kunnen gebruiken.

Klik hier voor meer info.

www.loes.nl
De website www.loes.nl is een gezamenlijk website van 13 Twentse gemeenten en is het online platform over opvoeden en gezond opgroeien. Opvoeders, maar ook professionals die ouders adviseren vinden hier centraal informatie over bijvoorbeeld opvoedtips, opvoedcursussen en themabijeenkomsten bij hen in de buurt.

Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken.

De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is, of dat u een klacht hebt. In dat geval neemt u contact op met de directeur. Voor een onbevredigende klachtenafhandeling op school, neemt u contact op met een lid van het College van Bestuur. Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten zo belangrijk zijn dat hiervoor een aparte procedure is opgesteld hoe met deze klachten moet worden omgegaan.

Deze terreinen zijn:

 • seksuele intimidatie
 • agressie, geweld en pesten op school
 • discriminatie
 • kindermishandeling
 • sponsoring
 • onderwijskundig beleid
 • stichtingsbeleid

U kunt dan eventueel via de contactpersoon van de school of de vertrouwenspersoon terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs waarbij onze school is aangesloten. Deze commissie is ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs en bestaat uit 18 personen. De samenstelling ervan is afhankelijk van de aard van de klacht. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder het kopje ‘klachten’.

Namen en adressen:

Contactpersoon:
Juf Hetty Olink

Externe vertrouwenspersoon:
Henk Grit
Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.
h.grit@viaa.nl
06 24321661

Vertrouwensinspecteur:
Telefoon centraal meldpunt: 0900-1113111.
Landelijke Klachtencommissie:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697
Website: www.gcbo.nl
E-mail: info@gcbo.nl

Ouderraad en Ouderbijdrage

De ouderraad (OR) is op vele manieren zeer actief bij de school betrokken en komt regelmatig bij elkaar. De OR bestaat uit 14 personen. Zij verlenen vooral medewerking aan bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Een aantal zaken die de OR zoal uitvoert:

 • hulp bij het sinterklaas-, kerst-, paas- en oliebollenfeest
 • hulp bij verkeersexamen
 • barbecue bij het afscheid van groep 8
 • schoonmaak
 • schoolfotograaf assisteren
 • begeleiding dierendag
 • inzamelingsacties w.o. oud papier
 • organiseren van de rommelmarkt

Hiermee is de lijst niet compleet, maar het geeft u wel een beeld van onze actieve OR.

De OR en MR vergaderen over OR-activiteiten samen en voorkomende bezigheden worden ook samen opgepakt.

Samenstelling OR

Renate Eggengoor (voorzitter)
Jolanda Toeters (penningmeester)
Sandra de Lange (secretaresse)
Jannette Smedema (teamlid)
Rieki Schuttert (adviserend)
en de volgende OR leden:
– Ilse Drent
– Ans Goossen
– Mirjam Hoff
– Chantal Kroezen
– Magdaleen Meijers
– Kim van Mook
– Annemieke Roelofsen
– Brendy Stevens
– Annemiek Teunis
– Miranda Tijhof
– Anke Westera

Ouderbijdrage

Voor de activiteiten die de ouderraad voor haar rekening neemt is geld nodig. Dit geld komt o.a. uit de ouderbijdrage. Er wordt via de vrijwillige ouderbijdrage een beroep op de ouders gedaan. Hiermee kan de OR het een en ander bekostigen. De ouderraad stelt de hoogte van de bijdrage vast en is verantwoordelijk voor de inning. Van het financieel beleid wordt jaarlijks verantwoording afgelegd.
De bijdrage bedraagt € 14,00 per kind.
U ontvangt in de maand oktober een verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

Jaarverslag

Klik hier om het meest recente verslag te downloaden.

Buitenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang:
– PC KDV Dukkie zorgt voor buitenschoolse opvang. De opvang kan bestaan uit voor- en naschooltijd, tussen de middag, tijdens schoolvakanties en/of op vrije dagen. Voor informatie kunt u bellen (0546-565767) of via email: info@dukkie.net. Meer informatie vindt u op www.dukkie.net.
– KOV de Cirkel zorgt ook voor buitenschoolse opvang. De opvang kan bestaan uit voor- en/of naschoolse opvang en/of opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties.
Bij KOV de Cirkel kunt u verder informatie ontvangen over o.a. plaats en kosten via: www.kovdecirkel.nl

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia