‘Christelijke basisschool Shalom, voor bijzonder onderwijs op maat!’

Wij zijn een Christelijke basisschool en vinden daarin onze uitgangspunten, maatschappijvisie en omgangsnormen. De school moet een leefgemeenschap vormen van kinderen, ouders en leerkrachten, waarbinnen een ieder zich thuis kan voelen. De veiligheid en geborgenheid die hieruit voortvloeien, scheppen de juiste omgeving waarin kinderen zich het beste kunnen concentreren. Dit biedt een goede basis voor het leerproces. De school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele leerlingen. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen ondanks hun verschillen in achtergrond en ervaring.

Samen voor elkaar

Rots en water, een sociale weerbaarheidstraining
De Rots en Water training helpt kinderen om voor zichzelf op te komen én om beter met andere mensen om te kunnen gaan. De Rots staat voor weerbaarheid: voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en in jezelf vertrouwen. Het Water staat voor solidariteit: dat betekent dat je je in kunt leven in andere mensen en dat je jezelf kunt beheersen wanneer je bijvoorbeeld boos wordt. De training wordt schoolbreed aangeboden door de gecertificeerde Rots en Water trainers.

Doe je best, eenvoudige gedragsregels voor omgaan met een ander
Het Doe je best-project is gebaseerd op 8 eenvoudige gedragsregels.
Regel 1: Eerlijk duurt het langst.
Regel 2: Iedereen hoort erbij.
Regel 3: Pas op je woorden.
Regel 4: Handen thuis.
Regel 5: Wees zuinig en netjes.
Regel 6: Veiligheid eerst.
Regel 7: Laat weten waar je bent.
Regel 8: Doe je best.
Aan elke regel is een symbool gekoppeld. Zo kunnen alle kinderen de regels goed herkennen. De symbolen zijn overal terug te vinden in de hele school. In elke klas is een ‘afsprakenbeer’. Deze knuffel helpt de kinderen herinneren aan de gemaakte afspraken. Met behulp van deze regels willen we bereiken dat er op de Shalom een goede en veilige sfeer ontstaat en blijft bestaan.

Met plezier presteren

Moderne methoden voor modern onderwijs
In ons onderwijs maken we gebruik van moderne, uitdagende en effectieve methoden die inspelen op niveauverschillen en zelfstandigheid stimuleren. Waar mogelijk maken we bij de uitleg en verwerking van de les gebruik van digitale leermiddelen zoals tablets, Chromebooks en digitale schoolborden. 

Met een groeimindset kom je verder
Sommige kinderen hebben van nature al een groeimindset en zijn dus bereid te oefenen om iets beter te leren. Maar er zijn ook kinderen die geloven dat hun intelligentie, talenten en capaciteiten vastliggen. Deze kinderen zijn weinig gemotiveerd om iets nieuws te oefenen en geven snel op.
Het hebben van een groeimindset versterkt volgens ons de motivatie en leidt tot betere prestaties. Daarom vinden wij het belangrijk dat alle kinderen zich er bewust van zijn dat het hebben van een groeimindset een positieve bijdrage kan leveren aan hun leerproces. Door aandacht te besteden aan de mindset willen we de betrokkenheid en werkhouding van de kinderen verbeteren en zo hun resultaten.

Onderwijs op maat

Extra aandacht voor kinderen die dat verdienen
We vinden het belangrijk rekening te houden met verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden, ontwikkelingstempo en in behoefte aan ondersteuning bij ontwikkeling in leren. Ieder kind maakt een eigen ontwikkeling door, alle leerlingen zijn verschillend, ze zijn uniek. Wij houden als school deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten. Mocht een kind, op welk gebied dan ook, extra aandacht nodig hebben, dan maakt de groepsleerkracht daar zo mogelijk tijd voor vrij. Dit kan gebeuren door middel van zelfstandig werken, tijdens de les of door extra individuele hulp. Heeft de leerkracht niet voldoende mogelijkheden om een leerling te helpen, dan kan hij/zij de hulp inroepen van de Intern Begeleider. Deze IB-er is speciaal opgeleid om leerkrachten te begeleiden op het terrein van zorgleerlingen. 

Gedragsspecialist, waardevolle ondersteuning voor groep en kind
In het kader van passend onderwijs is de zorg uitgebreid met een gedragsspecialist, Berdien Boes. Zij is deskundig in het omgaan met leerlingen die extra en /of specifieke zorg nodig hebben op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om gedragsproblemen te vertalen naar onderwijsbehoeften. De gedragsspecialist heeft een adviserende en begeleidende rol op leerling-, leerkracht-, en groepsniveau. 

Kangoeroegroep voor kinderen om te leren leren
Plusleerlingen bieden we in de klas uitdaging aan met lesmateriaal dat speciaal voor hen is ontwikkeld. De reguliere lesstof wordt ingedikt, zodat deze leerlingen tijd over houden om aan het uitdagende lesmateriaal te werken. De groepsleerkracht begeleidt de extra opdrachten en coacht in het leren ‘leren’. De Kangoeroegroep is voor pluskinderen die anders denken en leren en daardoor dreigen vast te lopen. Deze leerlingen hebben veel mogelijkheden, zijn leergierig en hebben uitdaging nodig. Ze hebben behoefte aan meer en vooral andere prikkels. Vaardigheden die centraal staan in de kangoeroegroep zijn: leren ‘leren’, leren denken, leren fouten maken en leren doorzetten.

Werken aan de toekomst

Wetenschap en Technologie en 21e eeuwse vaardigheden
Op onze school willen we kinderen bewust maken van en nieuwsgierig maken naar de wereld om ons heen. Door uitdagende lesmaterialen en activiteiten willen we deze bewustwording en nieuwsgierigheid op gang brengen. Wetenschap en Technologie begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Vanuit die attitude komen vragen op of worden problemen gesignaleerd. De zoektocht naar antwoorden op die vragen en problemen leidt tot oplossingen in de vorm van kennis en/of producten. Deze oplossingen zijn tegelijk weer uitgangspunt voor nieuwe vragen. Tijdens onderzoekende en probleemoplossende opdrachten worden de ’21e eeuwse’ vaardigheden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ICT-geletterdheid. Ook wordt er gewerkt aan de vorming van een kritische, innovatieve, onderzoekende en probleemoplossende houding en wordt kinderen kennis bijgebracht over de wereld om hen heen. 

ICT als middel om goed onderwijs op maat te realiseren en ICT als leerdoel
Door gerichte integratie van ICT wordt het onderwijs verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. Het leerproces wordt ondersteund, zodat beter aangesloten kan worden bij de individuele behoeften, het niveau en het leertempo van de leerling. Daarnaast wordt ICT ingezet als leerdoel. De wereld om ons heen verandert voortdurend. We zien het als een taak van school om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Om te leven, leren en werken in de 21e eeuw moeten kinderen voorbereid zijn op en leren omgaan met nieuwe technologieën.


Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia