Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken.

De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is, of dat u een klacht hebt. In dat geval neemt u contact op met de directeur. Voor een onbevredigende klachtenafhandeling op school, neemt u contact op met een lid van het College van Bestuur. Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten zo belangrijk zijn dat hiervoor een aparte procedure is opgesteld hoe met deze klachten moet worden omgegaan.

Deze terreinen zijn:

  • seksuele intimidatie
  • agressie, geweld en pesten op school
  • discriminatie
  • kindermishandeling
  • sponsoring
  • onderwijskundig beleid
  • stichtingsbeleid

U kunt dan eventueel via de contactpersoon van de school of de vertrouwenspersoon terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs waarbij onze school is aangesloten. Deze commissie is ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs en bestaat uit 18 personen. De samenstelling ervan is afhankelijk van de aard van de klacht. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder het kopje ‘klachten’.

Namen en adressen:

Contactpersoon:
Juf Hetty Olink

Externe vertrouwenspersoon:
Henk Grit
Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.
h.grit@viaa.nl
06 24321661

Vertrouwensinspecteur:
Telefoon centraal meldpunt: 0900-1113111.
Landelijke Klachtencommissie:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697
Website: www.gcbo.nl
E-mail: info@gcbo.nl

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia