De MR

De M.R. is een belangrijk orgaan dat binnen schoolverband regelmatig met de directie overleg pleegt over de gang van zaken op school. De M.R. is samengesteld uit drie ouders (de oudergeleding), twee onderwijzend personeel en één onderwijsondersteunend personeelslid (de teamgeleding). Deze organisatie in geledingen is belangrijk voor de soort beslissingen, die door de M.R. genomen wordt en heeft te maken met het aan de M.R. toegekende advies- en instemmingsrecht. Deze rechten zijn duidelijk in de wet omschreven. De gehele M.R. of de geledingen afzonderlijk kunnen ten aanzien van een door de directie of het team ingebracht voorstel, afhankelijk van de aard hiervan, advies uitbrengen of instemming verlenen (of onthouden). Het instemmingsrecht is bindend.

De oudergeleding bestaat uit de volgende personen:
Dhr. Kuiper
Dhr. Ten Hartog
Mw. Heuver

De teamgeleding kent de volgende personen:
Mw. Huisman– voorzitter
Mw. de Groot – secretaris
Mw. Mensink
Mw. de Jong

Het reglement en de notulen van de vergaderingen kunnen ter inzage bij de secretaris worden opgevraagd.

Telefoonnummers kunnen op school verkregen worden.

De vergaderingen van de M.R. zijn voor iedereen toegankelijk. Wilt u eens een vergadering bijwonen, meldt u dan bij mw. W. Koster.

De GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Alle scholen van SCOT e.o. participeren in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR worden onderwerpen besproken met een gemeenschappelijk belang voor alle scholen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en voor deze vergaderingen wordt het bestuur uitgenodigd om toelichting te geven op het gevoerde beleid. Afhankelijk van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben de leden advies – of instemmingsrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement GMR, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad bestaat uit:
–        mevr. E. Borsje, voorzitter.
–        mevr. Westerik-Karsten, secretaris.


Medezeggenschapsraad scholen (MR)

Onderwijspersoneel en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van de scholen. De medezeggenschapsraden hebben invloed op het beleid van de scholen. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders eigen instemmingsrecht bij beslissingen die belangrijk zijn voor ouders. Te denken valt o.a. aan vaststelling van de schooltijden en ouderbijdrage. Gezamenlijke bevoegdheden zijn o.a. vaststellen schoolplan, onderwijskundige doelstellingen en het fuseren met een andere school. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen worden. Het bestuur neemt beslissingen in overleg met de scholen en de scholen hebben geluisterd naar de argumenten van de Medezeggenschapsraad. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad bestaat, afhankelijk van de grootte van de school, uit evenveel ouders als personeelsleden. De Medezeggenschapsraad is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Ouders en medewerkers kunnen bij de Medezeggenschapsraad terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Voor informatie over de Medezeggenschapsraad verwijzen u naar de websites van de scholen

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia