CBS De Bron is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o..
De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd.

Het bestuur van de Stichting wordt uitgevoerd door de leden van het College van Bestuur.
Het College van Bestuur bestaat uit de heren J. Schoonderbeek en J. Wolterink.

Bestuursbureau:

Bezoekadres:
Schoolstraat 5
7671 GG Vriezenveen
Telefoon: 0546 578962

Postadres:
Postbus 89
7670 AB Vriezenveen

Leden College van Bestuur:

Financiën en huisvesting:
Dhr. J. Schoonderbeek
Telefoon: 0546-568196
E-mail: j.schoonderbeek@sco-t.nl

Kwaliteit, onderwijs en personeel:
Dhr. J. Wolterink
Telefoon: 0546-567324
E-mail: j.wolterink@sco-t.nl

Het toezicht op het beleid en de uitvoering van de Stichting wordt uitgevoerd door de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Volgens een vastgesteld toezichtkader toetst de Raad van Toezicht het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het College van Bestuur.

Leden Raad van Toezicht:

Voorzitter: dhr. ir. R.J. Muis
Vice-voorzitter: dhr. G. Groeneweg
Lid: dhr. J. Wichers
Lid: Mevrouw W. Droogendijk, lid
Lid: dhr. G. van der Kruk

Directeuren:
Elke school heeft een eigen directeur, die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen op zijn/haar school. De taken en bevoegdheden staan beschreven in het directiestatuut. Binnen de bovenschoolse kaders (beleidsplan SCO Twenterand en omstreken) kan de directeur inhoud geven aan het schoolbeleid op de diverse terreinen. In het directieoverleg, dat ongeveer één maal per maand vergadert, buigen zij zich onder leiding van het bestuur in oriënterende, meningvormende en besluitvormende zin over zaken die de scholen en de stichting betreffen.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia