Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In dat geval neemt u contact op met de directeur. Voor een onbevredigende klachtenafhandeling op school, neemt u contact op met het college van bestuur.

Contactpersoon CBS De Pölle:
Eline Wendels
Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten zo belangrijk zijn, dat hiervoor een aparte procedure is opgesteld hoe met deze klachten moet worden omgegaan. Deze terreinen zijn:

 

  • seksuele intimidatie
  • agressie, geweld en pesten op school
  • discriminatie
  • kindermishandeling
  • sponsoring
  • onderwijskundig beleid
  • bestuursbeleid

 

U kunt dan eventueel via de contactpersoon van de school of de vertrouwenspersoon terecht bij de Landelijke Klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon:
Henk Grit
Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.
h.grit@viaa.nl
06 24321661

Landelijke Klachtencommissie
Postbus 694
2270 AR Voorburg
Tel. 070-3481180

Inspectie van het onderwijs:
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: telefoon: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwens-inspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia