Jaarverslag MR

Hier vindt u het jaarverslag van het afgelopen jaar. Deze kunt u inzien, uitprinten of downloaden.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad C.B.S. de Polle: schooljaar 2017-2018

Afgelopen schooljaar hebben de leden van de MR zich laten informeren over, en hebben zij input geleverd op, het onderwijsbeleid van de school.

MR leden schooljaar 2016-2017

· Rob Scherphof (voorzitter)

· Ineke Overmars (secretaris)

· Diet van Petersen

· Eline Wendels

Naast de leden van de MR was er iemand van *directie aanwezig om agenda punten toe te lichten en om informatie te verschaffen over het onderwijsbeleid.

*Tot 1 februari Norbert de Jong en daarna Gert Kuipers en  Linda Westerik (onderwijskundig aanspreekpunt)

De MR is dit schooljaar 5x bijeengeweest.  Daarnaast is de MR een aantal keren bijeengeweest met de klankbordgroep, bestaande uit  totaal 8 ouders inclusief Rob en Ineke.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten die het afgelopen schooljaar binnen de MR aan de orde zijn geweest:

· Start en voortgang nieuw onderwijsconcept  “onderwijs 3.0”

· Begeleiding school, wisseling schoolleider

· Schoolgids

· Communicatie richting ouders

· Formatie

· Nieuw MR-lid (oudergeleding)

· Schoolse zaken

Start en voortgang nieuw onderwijsconcept “onderwijs 3.0”

De MR heeft de voortgang van het nieuwe onderwijsconcept intensief gevolgd.

Na de zomervakantie van 2016 is gestart met het nieuwe onderwijsconcept, d.m.v. kernconcepten.

Het 1e concept was “binding”, deze werd afgesloten met een inloopmiddag voor ouders.  Het 2e  concept was “energie”, deze werd afgesloten met een (soort van) museum in de gymzaal. Het nieuwe onderwijs was/is volop in ontwikkeling, er is hard gewerkt door de leerkrachten, waardoor er vertrouwen was/is in het nieuwe onderwijs.

Op 11 oktober ’16 was er ouderavond. Per unit is door de leerkrachten uitleg gegeven over de nieuwe manier van onderwijs. Er was ruimte voor vragen en onduidelijkheden van ouders.

MR heeft getracht ouders te ondersteunen/begeleiden bij vraagtekens over het onderwijs. Via de klankbordgroep zijn verschillende zaken nogmaals besproken, zoals: hoe worden kinderen getoetst, huiswerk, op welk niveau werkt het kind en extra ondersteuning unit 2.

Op 10 januari ’17 is door het bestuur (Dhr. Koos Wolterink) kenbaar gemaakt dat er een onderzoek is ingesteld i.v.m. de kwaliteit van het nieuwe onderwijssysteem. De bevindingen van dit onderzoek zijn op 2 februari ’17 door het bestuur kenbaar gemaakt. Daaruit is gebleken dat het invoeringstraject van het nieuwe onderwijssysteem niet goed is ingezet. Er wordt een nieuw plan van aanpak gemaakt om het traject opnieuw en beter vorm te geven.

Vanuit MR was er behoefte om goed geïnformeerd te worden over het nieuwe plan van aanpak. Na een bijeenkomst met de klankbordgroep zijn er vragen en zorg uitgesproken over de kwaliteit van het onderwijs. Dit is door MR kenbaar gemaakt aan het bestuur en directie. Er was een sterke behoefte om rust, structuur en stabiliteit te krijgen voor kinderen, ouders en het team.

Na een bewogen schooljaar, is de structuur terug. Met de juiste ondersteuning van alle partijen is er voor gezorgd, dat de kinderen de benodigde leerstof hebben gekregen.

In het komende schooljaar zal het unit onderwijs worden voortgezet, er wordt opnieuw in 3 units gewerkt. Er wordt gewerkt met de nieuwste methodes en de kernconcepten worden in eerste instantie ingezet voor de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Het 1e kernconcept voor komend schooljaar is “Tijd en Ruimte”.

Begeleiding school, wisseling schoolleider

In januari is er een onderzoek ingesteld door het bestuur i.v.m. kwaliteit van het onderwijs  onder leiding van dhr. Henk Altena. Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek heeft het bestuur op 31 januari i.s.m. dhr. Norbert de Jong de conclusie getrokken dat er helaas geen basis is voor verdere samenwerking met Norbert als schoolleider. Ook wij als MR zijn hierdoor overvallen en betreuren dat dit zo is gelopen. Hierdoor is er een wisseling van schoolleider geweest en is dhr. Gert Kuipers als (voorlopige vervanging) ingesteld met behulp van mw. Linda Westerik als onderwijskundig aanspreekpunt.

Op 27 februari is er een extra ouder (info) avond ingesteld. Hier is door dhr. Koos Wolterink en dhr. Henk Altena een duidelijk uitleg gegeven over het “plan van aanpak” om het traject opnieuw en beter vorm te geven.  Vanaf deze periode hebben zij aan directie en team extra ondersteuning verleend.

MR heeft ingestemd om Gert Kuipers ook na de zomervakantie als schoolleider aan te houden met ondersteuning van Linda Westerik.

Schoolgids

Dit schooljaar is de nieuwe schoolgids geïntroduceerd. MR heeft hier instemmingsrecht gehad. Deze is digitaal te vinden op de schoolsite. Door de veranderingen die intussen hebben plaatsgevonden zal deze op termijn worden aangepast.

Communicatie richting ouders

Er zijn verschillende vormen besproken om per unit specifiek te communiceren, hiervoor is “Klasbord” gekozen. Zo kan per unit d.m.v. een app informatie/foto’s via de leerkracht en ouders worden gedeeld.

Algemene informatie wordt via Nieuwsbrief of per mail kenbaar gemaakt.

Formatie

Het afgelopen jaar is door diverse omstandigheden veel wisseling geweest van leerkrachten. Het is goed te melden dat voor komend schooljaar de formatie gelijk is gebleven, met uitbreiding van 3 ochtenden in unit 3 voor groep 6. De indeling van de units zijn gewijzigd t.w.:

· Unit 1: leerjaar 0, 1 en 2

• Unit 2: leerjaar 3, 4 en 5 (ondersteuning tijdens de ochtenden leerjaar 3)

• Unit 3: leerjaar 6, 7 en 8 (ondersteuning tijdens 3 ochtenden leerjaar 6)

Nieuw MR-lid (oudergeleding)

Via de nieuwsbrief is kenbaar gemaakt dat ouders zich beschikbaar konden stellen als nieuw lid van de MR vanaf komend schooljaar. Hierop heeft Marit Nijeboer zich aangemeld als nieuw lid, zij vervangt hiermee de plaats van Ineke Overmars.

Schoolse zaken

Besproken zijn onder meer:

· Begroting en ouderbijdrage

· GMR geen bijzonderheden

· Verkeer, dit schooljaar stonden het project VOLMOL en Vrachtwagenproject weer op de agenda

· Evaluatie ouderavonden

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia