De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van CBC De Pölle bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De directeur is adviserend lid. De taken en bevoegdheden van deze raad liggen vast in het Medezeggenschapsreglement, dat op school voor alle ouders ter inzage ligt. De schoolgids wordt ieder jaar, na instemming van de MR vastgesteld. De taak van de MR is om het beleid van het bestuur te volgen. Door vragen te stellen, maar ook door het aandragen van onderwerpen is de MR namens ouders en leerkrachten op de hoogte van het bestuursbeleid en kan daar invloed op uitoefenen. Zo heeft de MR instemmingsrecht op het gebied van huisvesting, benoeming personeel, fusies, enz en adviesrecht als het gaat over b.v. financieel beleid, onderwijskundig project, organisatie van de school. MR-leden hebben 3 jaar zitting en worden gekozen door de ouders.  Zij kunnen namen van nieuwe kandidaten aandragen, waaruit de MR dan twee nieuwe leden kiest. Uit die twee kandidaten kiezen de ouders het uiteindelijke nieuwe MR-lid.

De medezeggenschapsraad van CBS De Pölle bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

  • dhr. Rob Scherphof, voorzitter
  • mevr. Marit Nijenboer, secretaresse

Personeelsgeleding:

  • juffrouw Diet van Petersen
  • Juffrouw Eline Wendels

Adviseur:

  • dhr. Gert Kuipers en mevr. Linda Westerik

 

De GMR

Naast de afzonderlijke medezeggenschapsraden van elke school, bestaat er binnen het SCO-T ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de desbetreffende scholen 5 ouderleden en 5 personeelsleden. Beide geledingen zijn gekozen door ouders en personeel van alle scholen van SCO-T. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid voor zaken die bovenschools zijn.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia