Samenwerking met ouders


Samenwerking met ouders

Oudercommissie
De oudercommissie van onze school bestaat op dit moment uit 5 ouders en 2 leerkrachten. De ouders in de oudercommissie ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten op school, zoals de viering van Sinterklaas en Christelijke feestdagen. Daarnaast coördineren zij diverse evenementen, die direct of indirect met school te maken hebben. Te denken valt aan de organisatie van de schoolreisjes, het indelen van de begeleiding voor de avondwandelvierdaagse, het verkeersexamen en de sportdag. Ook de indeling van de klassenmoeders en het plannen van de schoonmaakavonden wordt jaarlijks gecoördineerd door de oudercommissie. Zonder de actieve inzet van deze ouders zouden veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden!
De commissie vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen is er ook ruimte voor het uitwisselen van ideeën m.b.t. de school en het welzijn van de leerlingen in het algemeen (Bijvoorbeeld tips voor het veilig houden of gezelliger maken van het schoolplein).

De Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Haar taak is om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg op school te scheppen én te behouden.
Werken in de MR is geen gemakkelijk opgave: communicatie met het schoolbestuur, de achterban en met de MR-leden onderling, op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijs- en wetgevingsgebied en het ontwikkelen van een visie over het reilen en zeilen van de school. Allemaal ingrediënten die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van de medezeggenschap.
We willen graag meer bekendheid geven aan de MR. · Wie hebben er zitting in de MR? · Wat mag u als ouders van Christelijke Dalton Basisschool ‘De Maten’ van de MR verwachten?
De MR wordt vertegenwoordigd door ouders, personeel en directie (zie schoolgids).
Wat mag u van de MR verwachten? De MR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht over schoolse zaken. Hierbij kunt u denken aan:

· Schoolplan (instemming)
· Formatie (instemming)
· Schoolgids (instemming)
· Personeelsbeleid (instemming)
· Schoolreglement (instemming)
· School Ondersteuningsprofiel (instemming)
· Ouderbijdrage (instemming)
· Onderhoudsplan (advies)
· Jaarplan (financieel, organisatorisch en onderwijskundig ter kennisname)
· Vakantieregeling (advies)

Onze missie is: De MR handelt in het belang van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen daarbij rekening houdend met ouders en leerkrachten. De MR controleert de randvoorwaarden van het onderwijs en houdt de vinger aan de pols.
Onze visie is: De MR voert in openheid, met respect voor de verschillende verantwoordelijkheden, overleg om te komen tot een gezamenlijk beleid dat de grondslag vormt voor een transparante organisatie waarbinnen goed onderwijs geboden wordt.
De MR is geen klachtenbureau, maar bij veel klachten kan de MR bezien of de klachten voortkomen uit onduidelijkheid, slecht of geen beleid. De MR kan dan een voorstel doen richting de directie om het beleid te verduidelijken of te ontwikkelen. Het mailadres is MRdematen@sco-t.nl

Ouderpanel
Het ouderpanel komt jaarlijks bij elkaar. De bedoeling van een ouderpanel is een open dialoog tussen de schoolleiding en een groep ouders over het onderwijs op school. Goede communicatie met ouders is één van de kenmerken van kwaliteitsbeleid waaraan wij willen voldoen. Natuurlijk is er de communicatie met individuele ouders over eigen kinderen, maar ook de communicatie met de ouders als groep vinden wij belangrijk. Op deze manier bieden we ouders de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met de school. Uit zo’n gesprek komen verbeterpunten naar voren die in het team worden besproken en als er draagvlak is, worden ze in de praktijk gebracht.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.