Artikelen door 6uosjo

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Het BeterBoek Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding […]

Wetenschap en Techniek: In het kader van verduurzaming Wetenschap & Technologie in het basisonderwijs heeft KWTO voor scholen primair onderwijs een premie van € 1000,- beschikbaar gesteld. Een financieel steuntje in de rug om de kwaliteit van het onderwijs in Wetenschap & Technologie te verhogen en om W&T structureel in het lesprogramma op te nemen. […]

De volgende documenten kunt u downloaden voor eigen gebruik: Inschrijfformulier nieuwe kind(eren): inschrijfformulier Ouderverklaring vaststelling leerling gewicht: ouderverklaring Verlofaanvraag kinderen: verlofaanvraag

Bij vragen en/of klachten kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u zich melden bij de directie/contactpersoon van de school en/of de vertrouwenspersoon van SCOT. Vragen en/of klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten zo belangrijk zijn, dat hiervoor een aparte […]

Ouderraad Op De Fontein is er een ouderraad die de jaarlijkse activiteiten bespreekt, organiseert en coördineert. De activiteiten worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De ouderraad is bevoegd advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad wanneer het om de belangen van de ouders gaat. Ouderbijdrage Aan de ouders wordt een vrijwillige bijdrage van € 45,00 (betaling […]

SCOT heeft een convenant afgesloten met Kinderopvang De Cirkel. Kinderopvang De Cirkel is onderdeel van De Groep van Pi. Binnen het gebouw van De Brede School Westerhaar wordt kinderdagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal aangeboden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar: www.kovdecirkel.nl Op 1 augustus 2016 is De Fontein gestart met het continurooster en blijven […]

Vakantieregeling schooljaar 2018-2019: – Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018 – Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 – Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019 – Pasen en meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019 – Hemelvaart: 30 mei en 31 mei 2019 – Pinksteren: 10 juni 2019 – Zomervakantie: 15 juli […]

De volgende schooltijden gelden op De Fontein: Groep 0: De schooltijden van groep 0 worden elk schooljaar afhankelijk van de instroom van leerlingen vastgesteld in december van het schooljaar. Groep 1: Maandag en dinsdag: 8.30 – 14.15 uur Woensdag: 8.30 – 12.15 uur Donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 12.00 uur Groep 2, 3 en […]

De vergaderdata voor het schooljaar 2015-2016 zijn als volgt:   Heeft u vragen over de MR neem dan gerust contact op met de directeur van de school, Esther van der Schee.

De MR Op De Fontein is de inspraak van de ouders op het schoolbeleid en bestuursbeleid geregeld via de deelraad van de medezeggenschapsraad. De deelraad van de MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Zij bespreken de plannen op schoolniveau. In het reglement van de medezeggenschapsraad staan de adviserings- en instemmingbevoegdheden beschreven. De deelraad […]

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia