Lesgeven en leren


Lesgeven en leren

Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend voelt en gezien wordt. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leerkrachten geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een passende manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21ste eeuw. Wij onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Op de tweede plaats beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds meer centrale rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

De gerichtheid van onze school op de 21st century skills heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leerkrachten, voor ons aanbod, voor onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (inclusief didactiek en klassenmanagement). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leerkracht, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

 

De visie op het jonge kind
We zijn van mening dat wanneer kinderen zich veilig voelen, ze zich echt goed kunnen ontwikkelen. Dit wordt gedaan aan de hand van spel en gerichte opdrachten. De kinderen leren via omgang met materialen en door het vragen stellen van de leerkracht beter na te denken over wat er gebeurt in de wereld om hen heen. Ook in de vraagstelling en verwerking zit een duidelijke opbouw.

Wij beginnen met oriënteren, vervolgens gaan we demonstreren, daarna verbreden en verdiepen. We beginnen dus heel dicht bij het kind en gaan steeds een stapje verder. Door meer structuur en door te werken aan het zelfvertrouwen worden de prestaties beter. Op verschillende manieren zult u telkens weer betrokken worden bij de projecten.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.