Ouderraad

Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad bespreekt en helpt bij de organisatie van de jaarlijkse activiteiten. De ouderraad is bevoegd om advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met name wanneer het om de belangen van de ouders gaat. Actieve ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie ouders en school. Zij dragen er mede zorg voor dat de school laagdrempelig is voor de ouders.

Met veel inzet organiseert de ouderraad mede de startactiviteit, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasmaaltijd en feestelijkheden rond het eind van het schooljaar. Hiervoor wordt geld van de ouderbijdrage gebruikt.

Ouderbijdrage

De financiële vergoeding van de overheid is niet voldoende om alle activiteiten die we op school uitvoeren te bekostigen. Daarom vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage van € 48,00. Daarin zit een bedrag dat uw kind spaart voor het schoolreisje en gedeeltelijk voor het schoolkamp in groep 7 en 8.

In het begin van het schooljaar, of na toelating van uw kind vragen wij u een overeenkomst te ondertekenen, waarmee u akkoord gaat met de betaling. Ook krijgt u een brief namens de ouderraad, met het dringend verzoek de betaling automatisch per bank te laten verlopen. U houdt de mogelijkheid om per maand, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks te betalen. Het bespaart ons eventuele vergissingen.

Kinderen die als 4-jarigen instromen betalen ouderbijdrage vanaf de eerste van de volgende maand van binnenkomst. Per maand is dat € 4,00. Dit bedrag wordt ook automatisch geïnd.

De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. U hebt de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen. In bijzondere omstandigheden is er een reductie- of kwijtscheldingsmogelijkheid. Hierover kunt u contact opnemen met de directeur.

Tenslotte wijzen wij u erop, dat ouders met een minimum inkomen of net iets daarboven, via de gemeente Twenterand gemaakte kosten voor het schoolreisje/schoolkamp vergoed kunnen krijgen. Een informatiefolder is op school verkrijgbaar, alsmede een aanvraagformulier.

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia