Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken.
De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht.
Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In dat geval neemt u contact op met de directeur.
Voor een onbevredigende klachtenafhandeling op school, neemt u contact op met het college van bestuur.

Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten zo belangrijk zijn, dat hiervoor een aparte procedure is opgesteld hoe met deze klachten moet worden omgegaan.

Deze terreinen zijn:

-seksuele intimidatie
-agressie, geweld en pesten op school
-discriminatie
-kindermishandeling
-sponsoring
-onderwijskundig beleid
-bestuursbeleid

U kunt dan eventueel via de contactpersoon van de school of de vertrouwenspersoon terecht bij de Landelijke Klachtencommissie. Hiervoor is de school aangesloten bij de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie:

Secretariaat GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon:  070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

Namen en adressen van CBS De Fontein:
Contactpersonen:
Mw. A. Staarman en mw. I. Meijerink

Vertrouwenspersoon:
Henk Grit
Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.
h.grit@viaa.nl
06 24321661

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Inspectie van het onderwijs:
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: telefoon 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwens-inspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia