Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken.
De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht.
Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In dat geval neemt u contact op met de directeur.
Voor een onbevredigende klachtenafhandeling op school, neemt u contact op met het college van bestuur.

Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten zo belangrijk zijn, dat hiervoor een aparte procedure is opgesteld hoe met deze klachten moet worden omgegaan.

Deze terreinen zijn:

-seksuele intimidatie
-agressie, geweld en pesten op school
-discriminatie
-kindermishandeling
-sponsoring
-onderwijskundig beleid
-bestuursbeleid

U kunt dan eventueel via de contactpersoon van de school of de vertrouwenspersoon terecht bij de Landelijke Klachtencommissie. Hiervoor is de school aangesloten bij de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie:

Secretariaat GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon:  070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl

Namen en adressen van CBS De Fontein:
Contactpersonen:
Mw. A. Staarman en mw. I. Meijerink

Vertrouwenspersoon:
Henk Grit
Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.
h.grit@viaa.nl
06 24321661

Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten.

Inspectie van het onderwijs:
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: telefoon 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig of fysiek geweld:
meldpunt vertrouwens-inspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Ouderraad

Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad bespreekt en helpt bij de organisatie van de jaarlijkse activiteiten. De ouderraad is bevoegd om advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met name wanneer het om de belangen van de ouders gaat. Actieve ouders zijn een onmisbare schakel in de relatie ouders en school. Zij dragen er mede zorg voor dat de school laagdrempelig is voor de ouders.

Met veel inzet organiseert de ouderraad mede de startactiviteit, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasmaaltijd en feestelijkheden rond het eind van het schooljaar. Hiervoor wordt geld van de ouderbijdrage gebruikt.

Ouderbijdrage

De financiële vergoeding van de overheid is niet voldoende om alle activiteiten die we op school uitvoeren te bekostigen. Daarom vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage van € 48,00. Daarin zit een bedrag dat uw kind spaart voor het schoolreisje en gedeeltelijk voor het schoolkamp in groep 7 en 8.

In het begin van het schooljaar, of na toelating van uw kind vragen wij u een overeenkomst te ondertekenen, waarmee u akkoord gaat met de betaling. Ook krijgt u een brief namens de ouderraad, met het dringend verzoek de betaling automatisch per bank te laten verlopen. U houdt de mogelijkheid om per maand, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks te betalen. Het bespaart ons eventuele vergissingen.

Kinderen die als 4-jarigen instromen betalen ouderbijdrage vanaf de eerste van de volgende maand van binnenkomst. Per maand is dat € 4,00. Dit bedrag wordt ook automatisch geïnd.

De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. U hebt de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen te betalen. In bijzondere omstandigheden is er een reductie- of kwijtscheldingsmogelijkheid. Hierover kunt u contact opnemen met de directeur.

Tenslotte wijzen wij u erop, dat ouders met een minimum inkomen of net iets daarboven, via de gemeente Twenterand gemaakte kosten voor het schoolreisje/schoolkamp vergoed kunnen krijgen. Een informatiefolder is op school verkrijgbaar, alsmede een aanvraagformulier.

 

Vakantieregeling schooljaar 2015-2016:

– Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2015

– Kerstvakantie: 21 december 2015 t/m 1 januari 2016

– Voorjaarsvakantie: 29 februari t/m 4 maart 2016

– Pasen: 25 t/m 28 maart 2016

– Koningsdag: 22 april 2016

– Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016

– Pinksteren: 16 mei 2016

– Zomervakantie: 18 juli om 12.00 uur t/m 26 augustus 2016

 

De volgende schooltijden gelden op CBS De Fontein:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.00 uur

Woensdag:
8.30 uur – 12.15 uur

Groepen 1 – 8 woensdagmiddag vrij
Groepen 1 – 4 vrijdagmiddag vrij
Groepen 1 – 2 donderdagmiddag vrij

De leerlingen van de instroomgroep gaan 4 ochtenden in de week naar school.
’s Middags is er voor de instroomgroep geen school.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia