De MR

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als hoofdtaak het opkomen voor de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten.

Dit betekent dat de MR ongevraagd advies kan en mag geven aan de directeur over allerlei beleidszaken. In een aantal gevallen moet de directeur eerst advies vragen aan de MR, voordat een besluit genomen wordt. Naast dit adviesrecht heeft de MR ook instemmingsrecht. Dit betekent dat de directie instemming nodig heeft van de MR om een bepaald besluit door te voeren. De MR komt minimaal 4 keer per jaar bijeen om te spreken over de gang van zaken op school. Onderwerpen die bijv. aan de orde komen zijn:

* De vaststelling van het schoolplan
* De manier waarop ouders betrokken worden bij het onderwijs en de school
* Voorzieningen voor leerlingen
* Tussenschoolse opvang
* Vaststellen van de schoolgids

De MR van De Bron bestaat uit 4 personen, te weten 2 ouders en 2 leerkrachten.

De GMR

In het najaar van 2014 is  besloten de GMR te professionaliseren en te optimaliseren en daarom is de keuze gemaakt de GMR terug te brengen tot 10 leden, 5 personeelsleden en 5 ouders. Gedurende dit hele traject is een werkgroep gevormd uit de toen zittende GMR-leden en deze groep is begeleid door Klaas Jurjens van CNV Onderwijs. Het medezeggenschapsstatuut en het medezeggenschapsreglement van SCO-Twenterand e.o. zijn gewijzigd.

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia