Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken.

De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is, of dat u een klacht hebt. In dat geval neemt u contact op met de directeur. Voor een onbevredigende klachtenafhandeling op school, neemt u contact op met een lid van het College van Bestuur. Op een zevental terreinen echter kunnen de klachten zo belangrijk zijn dat hiervoor een aparte procedure is opgesteld hoe met deze klachten moet worden omgegaan.

Deze terreinen zijn:

  • seksuele intimidatie
  • agressie, geweld en pesten op school
  • discriminatie
  • kindermishandeling
  • sponsoring
  • onderwijskundig beleid
  • stichtingsbeleid

U kunt dan eventueel via de contactpersoon van de school of de vertrouwenspersoon terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs waarbij onze school is aangesloten. Deze commissie is ingesteld door de Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs en bestaat uit 18 personen. De samenstelling ervan is afhankelijk van de aard van de klacht. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder het kopje ‘klachten’.

Namen en adressen:

Contactpersoon voor De Bron:
Mr. J.G. Minkjan

Externe vertrouwenspersoon:
Dhr. Henk Grit
Telefoon 06-24321661
E-mail: h.grit@viaa.nl

Landelijke Klachtencommissie:
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-3861697
Website: www.gcbo.nl
E-mail: info@gcbo.nl

Inspectie van het onderwijs:
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: telefoon 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

De ouderraad
Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals sinterklaas, kerstfeest, schoolreizen, schoolkamp, laatste schooldag, afscheid groep acht, en andere festiviteiten. Hiermee is de lijst niet compleet, maar het geeft u wel een beeld van onze actieve OR.

Ouderbijdrage
Voor de activiteiten die de ouderraad voor haar rekening neemt is geld nodig. Dit geld komt o.a. uit de ouderbijdrage. Er wordt via de vrijwillige ouderbijdrage een beroep op de ouders gedaan. Hiermee kan de OR het een en ander bekostigen.
De bijdrage bedraagt € 20,00 per kind. U ontvangt in de maand oktober een verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

 

Overblijfregeling
Op De Bron kunnen kinderen tussen de middag overblijven. De overblijfregeling is als volgt:

Betaling kan alleen via een strippenkaart. Ook bij éénmalig overblijven moet men in het bezit zijn van een strippenkaart. De strippenkaart kan door het overblijfkind of de ouder worden gekocht bij de directie. De kaarten kunnen worden gekocht op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen.

Kosten:
* Strippenkaart 5 keer = € 7,50
* Strippenkaart 10 keer = € 15,00
* Strippenkaart 20 keer = € 30,00

De Strippenkaart wordt voorzien van naam en datum afgifte. De strippenkaart blijft op school.
Ouders krijgen, door middel van een briefje, tijdig bericht wanneer de strippenkaart vol is.
Bij een volle kaart krijgt het overblijfkind de strippenkaart mee naar huis in de broodtrommel.
Voor meer informatie over de overblijfmogelijkheden op onze school kunt u terecht bij Beryl Nieuwlaar ( tel. 06-11044316 /mail berylnieuwlaar@hotmail.com ).

Buitenschoolse Opvang
Met ingang van 1 augustus 2007 is het bestuur van de school verplicht Buitenschoolse Opvang te regelen. Om dit te realiseren heeft het bestuur een contract gesloten met Kinderopvang de Cirkel en Dukkie. Op de volgende tijden verzorgen deze de voor- en naschoolse opvang:
’s Morgens (voorschoolse opvang) van 7.30 uur tot 8.30 uur en ’s middag (naschoolse opvang) tot 18.00 uur. Bij de school kunt u verdere informatie ontvangen over o.a. plaats en kosten.

Schoolvakanties 2019-2020

Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie 17  t/m 21 februari 2020

Pasen 10 april t/m 13 april 2020

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart 27 t/m 8 mei 2020

Pinksteren 1 juni 2020

Zomervakantie 3 juli om 12:00 uur t/m 14 augustus 2020

De algemene schooltijden zijn:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur – 12.00 uur en 13.15 uur – 15.15 uur
Woensdag van 8.30 uur – 12.15 uur en ’s middags vrij.

Uitzonderingen:
Groep 1/2 heeft maandag- en vrijdagmiddag vrij
Groep 3/4 heeft vrijdagmiddag vrij.

De leerlingen van de instroomgroep gaan 5 ochtenden in de week naar school. ’s Middags is er voor de instroomgroep geen school.

Alle groepen hebben elke dag een kwartier pauze.
‘s Morgens gaat de eerste bel om 8:25 uur en de tweede bel om 8:30 uur.
‘s Middags gaat de eerste bel om 13:10 uur en de tweede bel om 13:15 uur.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia