Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Alle scholen van SCOT e.o. participeren in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR worden onderwerpen besproken met een gemeenschappelijk belang voor alle scholen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en voor deze vergaderingen wordt het bestuur uitgenodigd om toelichting te geven op het gevoerde beleid. Afhankelijk van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben de leden advies – of instemmingsrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement GMR, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad bestaat uit:
–        dhr. H. Eshuis, voorzitter.
–        dhr. H. Smedema, secretaris. 

Medezeggenschapsraad scholen (MR)
Onderwijspersoneel en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van de scholen. De medezeggenschapsraden hebben invloed op het beleid van de scholen. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders eigen instemmingsrecht bij beslissingen die belangrijk zijn voor ouders. Te denken valt o.a. aan vaststelling van de schooltijden en ouderbijdrage. Gezamenlijke bevoegdheden zijn o.a. vaststellen schoolplan, onderwijskundige doelstellingen en het fuseren met een andere school. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen worden. Het bestuur neemt beslissingen in overleg met de scholen en de scholen hebben geluisterd naar de argumenten van de Medezeggenschapsraad. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad bestaat, afhankelijk van de grootte van de school, uit evenveel ouders als personeelsleden. De Medezeggenschapsraad is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Ouders en medewerkers kunnen bij de Medezeggenschapsraad terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Voor informatie over de Medezeggenschapsraad verwijzen u naar de websites van de scholen.

Sinds augustus 2006 zijn schoolbesturen verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang tussen 07.30 en 18.30 uur te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

Een aantal scholen binnen SCOT e.o. hebben voor de voor- en naschoolse opvang convenanten afgesloten met o.a. KOV Dukkie en KOV de Cirkel.

Er kan iets gebeuren waarover men een klacht wil indienen. Dat kan. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn, hebben per 1 augustus 1998 de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij het niet mee eens zijn.
Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school worden opgelost.
De directeur heeft hierin een taak en zonodig kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. 

Het was al mogelijk om bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer naar een vertrouwenspersoon toe te gaan. Die mogelijkheid is uitgebreid.
Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan hij naar degene toegaan, die daarbij direct berokken is. Bijvoorbeeld naar de leerkracht, de directeur of een bestuurslid. Zij kunnen dan proberen om het probleem op te lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door een contactpersoon op school. Hun namen en adressen vindt u hieronder vermeld. De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. 

Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft iemand (de klager) het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zonodig hierbij.
Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het schoolbestuur of bij de Klachtencommissie.  

De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op de scholen in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen.  

Vertrouwenspersoon voor alle scholen:
Henk Grit
Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.
h.grit@viaa.nl 
06 24321661 

Landelijke Klachtencommissie:
De scholen van de Stichting zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
Contactgegevens:
Tel.: 070-3861697
Mail: info@gcbo.nl 

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, rechtmatigheid en doelmatigheid en de naleving van wet- en regelgeving.

Toezicht voor goed onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.
Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde kenmerken over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar.

Risico analyse
De inspectie werkt risicogericht. Eerst gaat zij na of er aanwijzingen zijn dat iets niet goed gaat op een school. Zo kijkt de inspectie naar de resultaten van de leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. De inspectie noemt dat de ‘opbrengsten’ van een school. Voor de analyse van de opbrengsten stelt de inspectie geen absolute norm. Zij zet de opbrengsten van een school af tegen de resultaten van vergelijkbare scholen.
Ook kijkt de inspectie of er klachten zijn van ouders en berichten in de media. Informatie van de school over personeel, de leerlingen en financiën wordt bestudeerd. Op systematische wijze analyseert de inspectie zo ieder jaar de risico’s van elke school. Deze risicoanalyse leidt niet tot een oordeel over de kwaliteit van het onderwijs, maar tot een inschatting van de risico’s.
Wanneer de inspectie risico’s constateert, stelt ze een onderzoek in. Als de resultaten van leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling op een school achterblijven bij andere, vergelijkbare scholen, wil de inspectie weten hoe dat komt. Zij vraagt dan informatie op of voert een onderzoek uit op de school. Scholen zonder aanwijsbare risico’s worden steekproefsgewijs onderzocht. Scholen met risico’s, zoals minder goede resultaten, worden direct nader onderzocht.

Hoe gaat de inspectie te werk?
Een school moet het onderwijs aanbieden dat leerlingen nodig hebben, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en zoveel mogelijk leren. In de wet is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel uren les moet worden gegeven en wat leerlingen moeten leren. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op elke school en ziet erop toe dat scholen aan de wet voldoen.

Onderzoek op een school
Bij een onderzoek op een school kijkt de inspecteur in de klas, spreekt leerkrachten en bekijkt de werkwijze van de school. Op basis van dat onderzoek spreekt de inspectie een oordeel uit over de kwaliteit van het onderwijs. Het is belangrijk dat vergelijkbare scholen op dezelfde manier worden beoordeeld. Een objectief waarderingskader, vastgesteld na overleg met het onderwijsveld, zorgt ervoor dat elke inspecteur hetzelfde te werk gaat. In het waarderingskader is vastgelegd waar de inspectie naar kijkt en wanneer de kwaliteit van het onderwijs voldoende is.
De inspectie beoordeelt zo of leerlingen de lesstof, die zij zich eigen moeten maken, ook echt aangeboden krijgen en of daar voldoende tijd voor is. Ze kijkt of de tijd doelmatig wordt gebruikt en er dus voldoende onderwijs wordt geboden. Ook beoordeelt ze of leraren goed uitleggen, de leerprestaties goed volgen en of leerlingen geconcentreerd en met plezier werken. In het beroepsonderwijs beoordeelt de inspectie ook of de stage zorgvuldig is ingericht. Daarnaast wil de inspectie weten of leerlingen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben, deze ook krijgen. En tot slot of de leerresultaten uitwijzen dat leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs of op hun toekomstige beroep.
Als de inspectie tekortkomingen constateert, krijgt een school intensiever toezicht, totdat de problemen zijn opgelost. Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door een inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico’s zijn.

Vertrouwensinspecteurs
Eind jaren tachtig kwam er steeds meer aandacht voor seksueel misbruik in het onderwijs en werd de vertrouwensinspecteur ingesteld. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij voorvallen van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of psychisch geweld binnen de context van de school. Als een ouder of leerling contact opneemt met de vertrouwensinspecteur, kan deze rekenen op een luisterend oor en een goed advies. Het gesprek is vertrouwelijk. Het slachtoffer of de ouders bepalen of ze vervolgstappen wil zetten om te komen tot een oplossing of dat er aangifte wordt gedaan. De vertrouwensinspecteur staat hen daarin desgevraagd bij. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan ook worden gebeld met vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering op scholen.

Loket Onderwijsinspectie
Scholen, ouders, studenten, leerlingen, leerplichtambtenaren en anderen kunnen bij het Loket Onderwijsinspectie terecht met vragen over het toezicht in het algemeen, over kwaliteit van het onderwijs, over de werkwijze van de inspectie of over de website van de inspectie. Het gaat hierbij om specifieke inspectievragen, voor algemene vragen over onderwijs is Postbus 51 de aangewezen plek. Inhoudelijke vragen over lopende inspectieonderzoeken kunnen scholen aan de betreffende inspectieteams stellen.
Voor verdere informatie verwijzen we u naar http://www.onderwijsinspectie.nl

Toelating en aanmelding
Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, kunnen tot de school worden toegelaten.
De scholen hebben met elkaar de principeafspraak gemaakt, dat in de loop van een schooljaar geen leerlingen van elkaar worden overgenomen ( met uitzondering bij verhuizing).
In alle gevallen waarbij sprake is van een mogelijke verandering van school zal overleg plaats vinden tussen de betrokken directies voordat er tot eventuele inschrijving wordt overgegaan.

Wanneer ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Indien mogelijk is het kind hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek komen o.a. de levensbeschouwelijke identiteit en de onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. Van de ouders/verzorgers wordt gevraagd dat zij door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de uitgangspunten van de Stichting respecteren.
De toelating is niet afhankelijk van het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Per individuele aanmelding wordt bekeken of de aangemelde leerling toegelaten wordt. Deze beslissing wordt genomen door de directie.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • een evenwichtige balans in groepsgrootte
  • een evenwichtige balans tussen zorg- en niet zorgkinderen
  • de realisatie van kwalitatief goed onderwijs zoals beschreven in het schoolwerkplan
  • de groepsleerkracht moet op normale wijze zijn/haar taak kunnen vervullen
  • de eventuele testgegevens van het kind
  • het eventueel aanwezige onderwijskundige rapport van de leerling, wanneer deze al eerder een school heeft bezocht

Verwijdering van een leerling kan plaats vinden op basis van:

  1. gesignaleerde leer- en/of gedragsproblemen
  2. niet te tolereren gedrag van de leerling
  3. niet te tolereren gedrag van ouders(s)/opvoeder(s)

Voordat tot verwijdering overgegaan wordt kan een leerling enige tijd geschorst worden.
Gedurende acht weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten zoekt het schoolbestuur naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen en vraagt de bereidheid van schoolbesturen om samen met u het beste onderwijstraject voor ieder kind te bepalen.. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Het is daarom van belang dat u weet wat er in het onderwijs verandert en hoe u zich op die veranderingen kunt voorbereiden. De samenwerkingsverbanden en scholen zijn ervoor verantwoordelijk om ouders op een goede manier te informeren. Om u hierbij te helpen, maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een infographic voor ouders.

De infographic biedt u informatie over wat er in het onderwijs verandert, wat u zelf kunt doen en waar u terecht kunt voor meer informatie over de veranderingen. U kunt het document hier downloaden.

Heeft u meer interesse in passend onderwijs kijk dan eens op http://www.passendonderwijs.nl

Mocht u vragen hebben of is er iets niet duidelijk over dit onderwerp, schroom dan niet contact met de directeur van uw school op te nemen.

 

Benoeming lid College van Bestuur van SCO Twenterand e.o.

Per 1 mei 2020 is Martin Boswijk benoemd tot lid College van Bestuur van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken. De Raad van Toezicht heeft in hem de juiste persoon gevonden om de Stichting te versterken en de bestuurdersrol op adequate wijze in te vullen.

Martin volgt Koos Wolterink op, die vanwege pensionering na ruim 45 dienstjaren per 1 september 2020 de Stichting zal verlaten. Er kan zodoende gedurende een aantal maanden worden samengewerkt om een goede overdracht van de functie te waarborgen.

Op dit moment is Martin nog schooldirecteur bij Stichting Vivente in Zwolle. Daarvoor was hij vele jaren actief als directeur in het speciaal onderwijs. Martin zal samen met Jan Schoonderbeek het tweehoofdig College van Bestuur van de Stichting vormen.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat met de benoeming van Martin de ingezette koers wordt voortgezet en verdere ambities gerealiseerd kunnen worden.

U bent van harte welkom op onze scholen!

Een aantal van onze scholen organiseren binnenkort open dagen. U bent van harte welkom! Op deze dag(en) staan de deuren van een aantal van onze scholen voor u open, zodat u de gelegenheid hebt om de school te ervaren. Wilt u graag op een andere dag de school bezoeken, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur van de school om een individuele afspraak te maken.

 

Vriezenveen

Rehoboth

– woensdag 1 april 2020: 10.45 – 12.00 uur

 

Shalom

– dinsdag 3 maart 2020: 13.30 – 15.00 uur (locatie Zicht 2)

– dinsdag 3 maart 2020: 13.30 – 15.00 uur (locatie Koningshof 4)

 

Den Ham

De Maten     

– donderdag 23 januari 2020: 10.00 – 12.00 uur

– dinsdag 4 februari 2020: 10.00 – 12.00 uur

 

De Smithoek 

– dinsdag 14 januari 2020: start 18.30 uur

– woensdag 5 februari 2020: start 10.30 uur

– woensdag 12 februari 2020: start 18.30 uur

Westerhaarse jongens dammen zich naar Nederlandse schooltop

Wandelen voor water bij De Marliaantjes

Wandelen voor water

Ruim zeventig leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Marliaantjes uit Marle wandelen woensdag 20 maart 2019 zo’n 6 kilometer met water op hun rug, net als veel van hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden dagelijks doen. Met de opbrengst van de sponsorloop worden vluchtelingen in het noordoosten van Nigeria geholpen aan schoon drinkwater door de Stichting ZOA. In Nigeria zijn door terreurorganisatie Boko Haram miljoenen mensen op de vlucht geslagen; ze leven in kampen en hebben een tekort aan alles.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult