Sponsor van Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het ZGT te Almelo-Hengelo. Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek uitgereikt.

100 jaar CBS De Marliaantjes

1920 – 2020                100 jaar CBS De Marliaantjes!

Een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van de school.

In 100 jaar is er veel gebeurd. Maar wat door alle jaren heen hetzelfde is gebleven, is dat we ervoor willen zorgen dat de school een veilige, fijne plek is waar elk kind zich mag ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden en talenten.

In die 100 jaar was God erbij. Samen met Hem zien we ook uit naar de toekomst.

CBS De Marliaantjes, met hart voor de kinderen en goed onderwijs!

 

Kunst bij De Smithoek

Op de buitenmuur naast de hoofdingang van CBS De Smithoek zijn panelen geplaatst die gemaakt zijn door kunstenaar Micha Huigen, oud-leerling van De Smithoek. Het kunstwerk is voor iedere voorbijganger zichtbaar. Het beeldt de dieren uit die de 7 eigenschappen van ‘The Leader in Me’ uitleggen in verhalen in het boek HAPPY KIDS.  Dit boek gebruikt De Smithoek om leerlingen te duidelijk te maken hoe ze steviger, positiever en blijer in het leven kunnen gaan staan.

Binnen in school is kunstenaar Simon Dam op dit moment bezig met het realiseren van muurschilderingen. Wanneer alles klaar is hopen we de kunstenaars bereid te vinden om hun werk officieel over te gaan dragen.

Voor alle scholen vallend onder SCOT geldt de volgende vakantieregeling: 

Vakantierooster 2021-2021
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022
Paasvakantie 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022


Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie  17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 05 mei 2023
Hemelvaart 18, 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 04 september 2023

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Alle scholen van SCOT e.o. participeren in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR worden onderwerpen besproken met een gemeenschappelijk belang voor alle scholen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en voor deze vergaderingen wordt het bestuur uitgenodigd om toelichting te geven op het gevoerde beleid. Afhankelijk van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben de leden advies – of instemmingsrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement GMR, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad bestaat uit:
–        dhr. H. Eshuis, voorzitter.
–        dhr. H. Smedema, secretaris. 

Medezeggenschapsraad scholen (MR)
Onderwijspersoneel en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van de scholen. De medezeggenschapsraden hebben invloed op het beleid van de scholen. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders eigen instemmingsrecht bij beslissingen die belangrijk zijn voor ouders. Te denken valt o.a. aan vaststelling van de schooltijden en ouderbijdrage. Gezamenlijke bevoegdheden zijn o.a. vaststellen schoolplan, onderwijskundige doelstellingen en het fuseren met een andere school. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen worden. Het bestuur neemt beslissingen in overleg met de scholen en de scholen hebben geluisterd naar de argumenten van de Medezeggenschapsraad. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad bestaat, afhankelijk van de grootte van de school, uit evenveel ouders als personeelsleden. De Medezeggenschapsraad is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Ouders en medewerkers kunnen bij de Medezeggenschapsraad terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Voor informatie over de Medezeggenschapsraad verwijzen u naar de websites van de scholen.

Sinds augustus 2006 zijn schoolbesturen verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang tussen 07.30 en 18.30 uur te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

Een aantal scholen binnen SCOT e.o. hebben voor de voor- en naschoolse opvang convenanten afgesloten met o.a. KOV Dukkie en KOV de Cirkel.

Er kan iets gebeuren waarover men een klacht wil indienen. Dat kan. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn, hebben per 1 augustus 1998 de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij het niet mee eens zijn.
Natuurlijk kunnen heel wat probleempjes en problemen door de school worden opgelost.
De directeur heeft hierin een taak en zonodig kan een vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. 

Het was al mogelijk om bij ernstige klachten over (vermoedelijke) ongewenste intimiteiten in de seksuele sfeer naar een vertrouwenspersoon toe te gaan. Die mogelijkheid is uitgebreid.
Als iemand ergens niet tevreden over is, dan kan hij naar degene toegaan, die daarbij direct berokken is. Bijvoorbeeld naar de leerkracht, de directeur of een bestuurslid. Zij kunnen dan proberen om het probleem op te lossen. Als het probleem niet kan worden opgelost of als het om een ernstig probleem gaat, dan kan contact worden opgenomen met de vertrouwenspersoon van de school, eventueel na doorverwijzing door een contactpersoon op school. Hun namen en adressen vindt u hieronder vermeld. De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. 

Als de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft iemand (de klager) het recht om een klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zonodig hierbij.
Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie en justitie. De klacht moet worden ingediend bij het schoolbestuur of bij de Klachtencommissie.  

De volledige klachtenregeling (met een toelichting erbij) is op de scholen in te zien. Daarnaast is er in verband met de kwetsbaarheid van sommige zaken, de mogelijkheid om bij de vertrouwenspersoon een exemplaar van de klachtenregeling aan te vragen.  

Vertrouwenspersoon voor alle scholen:
Henk Grit
Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.
h.grit@viaa.nl 
06 24321661 

Landelijke Klachtencommissie:
De scholen van de Stichting zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
Contactgegevens:
Tel.: 070-3861697
Mail: info@gcbo.nl 

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, rechtmatigheid en doelmatigheid en de naleving van wet- en regelgeving.

Toezicht voor goed onderwijs
Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren.
Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde kenmerken over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar.

Risico analyse
De inspectie werkt risicogericht. Eerst gaat zij na of er aanwijzingen zijn dat iets niet goed gaat op een school. Zo kijkt de inspectie naar de resultaten van de leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. De inspectie noemt dat de ‘opbrengsten’ van een school. Voor de analyse van de opbrengsten stelt de inspectie geen absolute norm. Zij zet de opbrengsten van een school af tegen de resultaten van vergelijkbare scholen.
Ook kijkt de inspectie of er klachten zijn van ouders en berichten in de media. Informatie van de school over personeel, de leerlingen en financiën wordt bestudeerd. Op systematische wijze analyseert de inspectie zo ieder jaar de risico’s van elke school. Deze risicoanalyse leidt niet tot een oordeel over de kwaliteit van het onderwijs, maar tot een inschatting van de risico’s.
Wanneer de inspectie risico’s constateert, stelt ze een onderzoek in. Als de resultaten van leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling op een school achterblijven bij andere, vergelijkbare scholen, wil de inspectie weten hoe dat komt. Zij vraagt dan informatie op of voert een onderzoek uit op de school. Scholen zonder aanwijsbare risico’s worden steekproefsgewijs onderzocht. Scholen met risico’s, zoals minder goede resultaten, worden direct nader onderzocht.

Hoe gaat de inspectie te werk?
Een school moet het onderwijs aanbieden dat leerlingen nodig hebben, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen en zoveel mogelijk leren. In de wet is bijvoorbeeld vastgelegd hoeveel uren les moet worden gegeven en wat leerlingen moeten leren. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op elke school en ziet erop toe dat scholen aan de wet voldoen.

Onderzoek op een school
Bij een onderzoek op een school kijkt de inspecteur in de klas, spreekt leerkrachten en bekijkt de werkwijze van de school. Op basis van dat onderzoek spreekt de inspectie een oordeel uit over de kwaliteit van het onderwijs. Het is belangrijk dat vergelijkbare scholen op dezelfde manier worden beoordeeld. Een objectief waarderingskader, vastgesteld na overleg met het onderwijsveld, zorgt ervoor dat elke inspecteur hetzelfde te werk gaat. In het waarderingskader is vastgelegd waar de inspectie naar kijkt en wanneer de kwaliteit van het onderwijs voldoende is.
De inspectie beoordeelt zo of leerlingen de lesstof, die zij zich eigen moeten maken, ook echt aangeboden krijgen en of daar voldoende tijd voor is. Ze kijkt of de tijd doelmatig wordt gebruikt en er dus voldoende onderwijs wordt geboden. Ook beoordeelt ze of leraren goed uitleggen, de leerprestaties goed volgen en of leerlingen geconcentreerd en met plezier werken. In het beroepsonderwijs beoordeelt de inspectie ook of de stage zorgvuldig is ingericht. Daarnaast wil de inspectie weten of leerlingen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben, deze ook krijgen. En tot slot of de leerresultaten uitwijzen dat leerlingen goed worden voorbereid op het vervolgonderwijs of op hun toekomstige beroep.
Als de inspectie tekortkomingen constateert, krijgt een school intensiever toezicht, totdat de problemen zijn opgelost. Elke school wordt ten minste eens in de vier jaar door een inspecteur bezocht, ook als er geen aanwijsbare risico’s zijn.

Vertrouwensinspecteurs
Eind jaren tachtig kwam er steeds meer aandacht voor seksueel misbruik in het onderwijs en werd de vertrouwensinspecteur ingesteld. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij voorvallen van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of psychisch geweld binnen de context van de school. Als een ouder of leerling contact opneemt met de vertrouwensinspecteur, kan deze rekenen op een luisterend oor en een goed advies. Het gesprek is vertrouwelijk. Het slachtoffer of de ouders bepalen of ze vervolgstappen wil zetten om te komen tot een oplossing of dat er aangifte wordt gedaan. De vertrouwensinspecteur staat hen daarin desgevraagd bij. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan ook worden gebeld met vragen of meldingen over extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering op scholen.

Loket Onderwijsinspectie
Scholen, ouders, studenten, leerlingen, leerplichtambtenaren en anderen kunnen bij het Loket Onderwijsinspectie terecht met vragen over het toezicht in het algemeen, over kwaliteit van het onderwijs, over de werkwijze van de inspectie of over de website van de inspectie. Het gaat hierbij om specifieke inspectievragen, voor algemene vragen over onderwijs is Postbus 51 de aangewezen plek. Inhoudelijke vragen over lopende inspectieonderzoeken kunnen scholen aan de betreffende inspectieteams stellen.
Voor verdere informatie verwijzen we u naar http://www.onderwijsinspectie.nl

Toelating en aanmelding
Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, kunnen tot de school worden toegelaten.
De scholen hebben met elkaar de principeafspraak gemaakt, dat in de loop van een schooljaar geen leerlingen van elkaar worden overgenomen ( met uitzondering bij verhuizing).
In alle gevallen waarbij sprake is van een mogelijke verandering van school zal overleg plaats vinden tussen de betrokken directies voordat er tot eventuele inschrijving wordt overgegaan.

Wanneer ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Indien mogelijk is het kind hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek komen o.a. de levensbeschouwelijke identiteit en de onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. Van de ouders/verzorgers wordt gevraagd dat zij door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de uitgangspunten van de Stichting respecteren.
De toelating is niet afhankelijk van het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Per individuele aanmelding wordt bekeken of de aangemelde leerling toegelaten wordt. Deze beslissing wordt genomen door de directie.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • een evenwichtige balans in groepsgrootte
  • een evenwichtige balans tussen zorg- en niet zorgkinderen
  • de realisatie van kwalitatief goed onderwijs zoals beschreven in het schoolwerkplan
  • de groepsleerkracht moet op normale wijze zijn/haar taak kunnen vervullen
  • de eventuele testgegevens van het kind
  • het eventueel aanwezige onderwijskundige rapport van de leerling, wanneer deze al eerder een school heeft bezocht

Verwijdering van een leerling kan plaats vinden op basis van:

  1. gesignaleerde leer- en/of gedragsproblemen
  2. niet te tolereren gedrag van de leerling
  3. niet te tolereren gedrag van ouders(s)/opvoeder(s)

Voordat tot verwijdering overgegaan wordt kan een leerling enige tijd geschorst worden.
Gedurende acht weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten zoekt het schoolbestuur naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen en vraagt de bereidheid van schoolbesturen om samen met u het beste onderwijstraject voor ieder kind te bepalen.. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Het is daarom van belang dat u weet wat er in het onderwijs verandert en hoe u zich op die veranderingen kunt voorbereiden. De samenwerkingsverbanden en scholen zijn ervoor verantwoordelijk om ouders op een goede manier te informeren. Om u hierbij te helpen, maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een infographic voor ouders.

De infographic biedt u informatie over wat er in het onderwijs verandert, wat u zelf kunt doen en waar u terecht kunt voor meer informatie over de veranderingen. U kunt het document hier downloaden.

Heeft u meer interesse in passend onderwijs kijk dan eens op http://www.passendonderwijs.nl

Mocht u vragen hebben of is er iets niet duidelijk over dit onderwerp, schroom dan niet contact met de directeur van uw school op te nemen.

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult