Aanmelden leerlingen


Aanmelden leerlingen

Toelating en aanmelding
Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, kunnen tot de school worden toegelaten.
De scholen hebben met elkaar de principeafspraak gemaakt, dat in de loop van een schooljaar geen leerlingen van elkaar worden overgenomen ( met uitzondering bij verhuizing).
In alle gevallen waarbij sprake is van een mogelijke verandering van school zal overleg plaats vinden tussen de betrokken directies voordat er tot eventuele inschrijving wordt overgegaan.

Wanneer ouders/verzorgers hun kind willen aanmelden, worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Indien mogelijk is het kind hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek komen o.a. de levensbeschouwelijke identiteit en de onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. Van de ouders/verzorgers wordt gevraagd dat zij door middel van ondertekening van het inschrijfformulier de uitgangspunten van de Stichting respecteren.
De toelating is niet afhankelijk van het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Per individuele aanmelding wordt bekeken of de aangemelde leerling toegelaten wordt. Deze beslissing wordt genomen door de directie.

Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Verwijdering van een leerling kan plaats vinden op basis van:

  1. gesignaleerde leer- en/of gedragsproblemen
  2. niet te tolereren gedrag van de leerling
  3. niet te tolereren gedrag van ouders(s)/opvoeder(s)

Voordat tot verwijdering overgegaan wordt kan een leerling enige tijd geschorst worden.
Gedurende acht weken vanaf het moment dat tot verwijdering is besloten zoekt het schoolbestuur naar een andere school die bereid is de leerling toe te laten.