PostHeaderIcon Nieuwsbrief no3, Fusie scholen Aadorp

9 mei 2014

            

Nummer 3, mei 2014

 1. Vooraf

  In de tweede nieuwsbrief over de fusie van het bestuur van SCO-T en van de Kei schreven we dat in de periode na maart 2014 een rapport zou worden opgesteld over de invulling van de fusie van de twee besturen. U kon in deze nieuwsbrief ook lezen wat er over de verschillende onderwerpen was besproken in de stuurgroep. Op 16 april jl. besprak de stuurgroep het concept voor dit rapport.
  Alle leden van de stuurgroep zijn het erover eens dat er geen belemmeringen zijn om te komen tot een fusie van de twee besturen, als opmaat naar een fusie van de Kei en de Rank. De besturen en de leden van stuurgroep zien de besturenfusie als dé kans voor het behoud van een goede en sterke basisschool in Aadorp, die toegankelijk is voor alle basisschoolleerlingen.
  Over twee onderwerpen werd iets langer gesproken, de formulering van de identiteit in de statuten van de stichting waartoe straks ook de Kei gaat behoren en de gevolgen voor het personeel.

 2. De identiteit
  SCO-T is een stichting voor christelijk onderwijs. Dat neemt niet weg dat, zoals eerder al besproken, er ruimte moet zijn voor de borging van de identiteit van de Kei, als bijzonder neutrale school, in de school die na de fusie van de Rank en de Kei ontstaat.
  Het is daarvoor niet nodig de grondslagbepaling zoals die in de statuten van SCO-T is vastgelegd, te wijzigen.
  Veel belangrijker is hoe het doel van de stichting wordt geformuleerd. Daarover is afgesproken dat in de statuten wordt bepaald dat het doel van de stichting ook is de instandhouding van een school voor algemeen bijzonder onderwijs in Aadorp.
  De uitwerking van de identiteit van de school die na de fusie van de Kei en de Rank ontstaat, is aan de school zelf.
 3. Gevolgen voor het personeel
  In het basisonderwijs is bij wet en bij cao geregeld dat het personeel in dienst is van het bestuur en niet van de school. Dat betekent o.a. dat bijvoorbeeld bij terugloop van het aantal leerlingen van een school en daardoor vermindering van het aantal arbeidsplaatsen personeelsleden van die school kunnen worden overgeplaatst naar een andere school van het bestuur. In het personeelsbeleid van de stichting zal worden uitgewerkt hoe de overplaatsing van de algemeen bijzondere school naar een christelijke school en andersom wordt geregeld.
 4. Hoe verder
  Het rapport wordt, na bespreking in het bestuur van de Kei voorgelegd aan de MR van de Kei en de GMR van SCO-T.
  De Commissie Functietoets Onderwijs, een commissie die is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, zal zich vervolgens buigen over de vraag of de besturenfusie gerechtvaardigd is en of hiermee de toegankelijkheid van het onderwijs in stand blijft.
  De verwachting is dat hierover in het najaar van 2014 meer bekend is.
  Ondertussen is dan het traject rond de fusie van de Kei en de Rank al gestart. Daarover informeren wij u in de volgende nieuwsbrief.

 

Nieuws
van professor SCOT