PostHeaderIcon Nieuwsbrief no 1 Fusie scholen Aadorp

27 januari 2014

                          

Nummer 1, januari 2014

 1. 1.      Vooraf
   

  In veel dorpen in Nederland loopt het aantal inwoners terug en hebben de scholen te maken met teruglopende leerlingaantallen. Veel kleine scholen moeten sluiten of worden met opheffing bedreigd.
  Ook Aadorp ontkomt hier niet aan; jaarlijks daalt het aantal leerlingen van de twee basisscholen in het dorp, de Kei (neutraal bijzonder onderwijs) en de Rank (protestants-christelijk onderwijs).
  Om een goede en levensvatbare school in Aadorp te houden hebben de besturen van de twee scholen daarom het plan opgevat om te onderzoeken of het mogelijk is om de twee scholen te laten fuseren. Alleen dan kan het onderwijs in Aadorp worden behouden.

De Kei en de Rank vallen nu nog onder twee verschillende besturen. Daarom werken eerst de twee besturen samen aan een mogelijke fusie tussen de besturen. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2015.
Om deze fusie goed voor te bereiden en de goede dingen van beide besturen te behouden is een stuurgroep gevormd.

 

 1. 2.      De stuurgroep
  Het is belangrijk om bij de fusie tussen de twee besturen vertegenwoordigers van de verschillende geledingen te betrekken. In de stuurgroep nemen daarom de volgende personen deel:
  *Vanuit het bestuur van de Kei:
  Anja Nijland en Annemarie Tasma, namens het bestuur en toezichtcommissie
  Ingrid Langeveld, directeur van de Kei
  Roos Wessels, lid van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad met ondersteuning van een lid van de oudergeleding.
  *Vanuit het bestuur van SCO Twenterand
  Jan Schoonderbeek en Koos Wolterink, college van bestuur
  Julian Tijhof-Keus, directeur van de Rank
  Hans Bos, lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
  De stuurgroep wordt begeleid door Carine Hulscher-Slot, onafhankelijk projectleider. 
 2. 3.      Activiteiten
  In de eerste vergadering heeft de stuurgroep afgesproken dat de identiteit van de nieuw te vormen school (de Kei en de Rank) op de juiste manier in de statuten moet worden opgenomen, waardoor algemeen toegankelijk én protestants-christelijk onderwijs in Aadorp behouden blijft.  Ook in de Raad van Toezicht moet straks de inbreng vanuit de Kei zijn terug te vinden.
  De stuurgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de onderwerpen die in het kader van de besturenfusie nog meer aan de orde moeten komen.
  Het gaat om onderwerpen als onderwijs & kwaliteitszorg, personeelsbeleid, educatief partnerschap en financieel beleid.
  De leden van de stuurgroep gaan in werkgroepen aan de slag om de regelingen en afspraken over deze onderwerpen binnen beide besturen in kaart te brengen en voorstellen te doen voor nieuw bestuursbeleid.

In de volgende vergadering van de stuurgroep, op 18 maart 2014, wordt hiervan de stand opgemaakt.

 

 1. Tot slot
  De leden van de stuurgroep stelden zich in deze eerste vergadering constructief op en de sfeer in de vergadering was goed. De deelnemers erkennen elkaars positie en hebben oog voor de belangen van de ander. Ieder is het erover eens dat het doel, behoud van goed bereikbaar onderwijs van hoge kwaliteit in Aadorp, is. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!

Nieuws
van professor SCOT