PostHeaderIcon Nieuwsbrief no2, Fusie scholen Aadorp

4 april 2014

   

 

Nummer 2, april 2014

1.      Vooraf In de eerste nieuwsbrief over de fusie van het bestuur van SCO-T en van de Kei schreven we dat de leden van de stuurgroep in werkgroepen aan de slag gingen om regelingen en afspraken over de onderwerpen onderwijs & kwaliteitszorg, personeelsbeleid, educatief partnerschap en financieel beleid in kaart te brengen en voorstellen te doen voor nieuw beleid. De afgelopen periode hebben de werkgroepen hard gewerkt. De resultaten van hun inspanningen kwamen aan de orde in de vergadering van de stuurgroep op 18 maart 2014. Ook de formulering van nieuwe bepalingen voor de statuten over de grondslag en het doel van de nieuwe stichting stond op de agenda.

2.      Werkgroep Onderwijs en kwaliteitszorg De visie op leerlingenzorg en op onderwijskwaliteit komt voor het grootste deel overeen. Onder het bestuur krijgt de nieuwe school de ruimte om samen een kwalitatief goede onderwijsvisie neer te zetten en hier beleid op te ontwikkelen.

3.      Werkgroep Personeelsbeleid De regelingen op het gebied van personeelsbeleid en rechtspositie zijn  binnen beide besturen grotendeels gelijk. Daarin verandert door de besturenfusie of de scholenfusie niets. Voor het personeel van de Kei ontstaat een groter perspectief op werkgelegenheid, omdat onder  SCO-T nu al tien scholen vallen. Binnen SCO-T wordt een nieuw Strategisch Beleidsplan, voor de periode 2014-2018 voorbereid. De directeuren van de scholen zijn hierbij betrokken. Ook de directeur van de Kei schuift voortaan aan.

4.      Werkgroep Educatief partnerschap Onder “educatief partnerschap” verstaan we de betrokkenheid van ouders en school om de beste omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school.  Dit is vooral een zaak van de scholen zelf en speelt minder op bestuursniveau. Op beide scholen is een medezeggenschapsraad met een gelijke inrichting, een ouderraad, zijn informatieavonden, worden 10-minutengesprekken  en rapportengesprekken gevoerd en desgewenst vorderingsgesprekken. Beide scholen zijn laagdrempelig. Kleine verschillen zitten vooral in de exacte invulling. Daaraan zal worden gewerkt bij de voorbereiding van de scholenfusie. Een zaak die op bestuursniveau speelt is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Voor SCO-T bestaat de raad uit een ouder en een personeelslid vanuit elke school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is verplicht voor besturen met meerdere scholen. Afgesproken is dat er na de besturenfusie een ouder en een personeelslid vanuit de Kei toetreden tot de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

5.      Financieel beleid en huisvesting Nadat beide besturen de jaarrekening hebben afgerond gaan twee leden van de stuurgroep, vanuit SCO-T en vanuit het bestuur van de Kei, om tafel om de financiën te vergelijken en afspraken te maken voor boekenonderzoek. De gemeente Almelo wordt geïnformeerd over de plannen voor de fusie.  Dan wordt ook gesproken over de huisvesting van de gefuseerde school.

6.      Grondslag en doel van de stichting De twee scholen gaan na de fusie verder als samenwerkingsschool.  In de nieuwe statuten van SCO-T komt een bepaling waarin staat dat (naast dat SCO-T zorg draagt  voor christelijk onderwijs) in Aadorp ruimte wordt gegeven aan een algemeen toegankelijke school waarin beide scholen in samenwerking onderwijs verzorgen. Deze school biedt ruimte aan de huidige grondslagen van beide scholen.

7.      Hoe verder De resultaten van de werkgroepen stemmen optimistisch. Er zijn geen grote verschillen en een fusie tot een krachtige organisatie is goed haalbaar. In de komende periode wordt een rapport opgesteld dat wordt voorgelegd aan het bestuur van de Kei en de Raad van Toezicht van SCO-T.

Nieuws
van professor SCOT