PostHeaderIcon CBS De Fontein, locatie Oranjestraat voor derde keer Excellente School

26 januari 2015

Maar liefst 106 scholen hebben maandag 26 januari 2015 het predicaat Excellente Scholen 2014 in ontvangst genomen. Een van die scholen is CBS De Fontein, locatie Oranjestraat in Westerhaar. Net zoals in 2012 en 2013 is de school ook Excellent in 2014. Een geweldige prestatie van de medewerkers van de school. Excellente scholen vallen op omdat zij het erg goed doen op meerdere vlakken.

Uit het juryrapport:

Basisschool De Fontein heeft haar excellentiebeleid wederom kunnen continueren. Het onderwijs op deze school maakt een voortdurende ontwikkeling door. Daarbij is oog voor consolidatie van in gang gezette ontwikkelingen. De school profileert zich in het kunnen realiseren van specifieke zorgarrangementen en maakt dit ook waar. Aan passend onderwijs wordt zo zichtbaar vorm en inhoud gegeven. De school neemt een belangrijke plaats in binnen de eigen geleding en binnen de regio.

De school heeft in de afgelopen jaren de verwijzing naar het speciaal onderwijs nagenoeg geheel kunnen terugbrengen. Tegelijkertijd is sprake van een toenemende hulpvraag van leerlingen. De school wil alle leerlingen welkom heten en gaat samen met ouders na wat de mogelijkheden van de school zijn om het kind onderwijs te bieden dat is afgestemd op de hulpvraag. Duidelijkheid, structuur en openheid in een pedagogisch positief klimaat maar ook analyse en interventies zijn daarin kenmerkend voor de school. Ouders hebben hoge waardering voor deze houding en ervaren een breed draagvlak in het team.

De kenmerken van de leerlingenpopulatie vragen om een vroegtijdige signalering en gerichte interventies. De school zet dit jaar in op versterking van de voor- en vroegschoolse educatie.

Opbrengstgericht werken is geïntegreerd in het dagelijks handelen van leerkrachten. Het bieden van gedifferentieerde instructie, het werken met groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven zijn hier herkenbare exponenten van.

‘Het excellentiebeleid van de school richt zich op het bieden van passend onderwijs aan bijzonder gewone en gewoon bijzondere kinderen. De focus ligt op het implementeren en het reguleren van specifiek onderwijs voor deze leerlingen binnen het reguliere onderwijsleerproces, waarbij diverse uitdagingen aangegaan worden. Middels het traject van handelingsgericht indiceren en arrangeren wordt de basis gelegd voor deelname aan het bijzonder gewone onderwijs op deze school.’

Nieuws
van professor SCOT